Zásady ochrany osobních údajů

VE SPOLEČNOSTI REKO s.r.o.

Vážení,

v tomto dokumentu (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů ") naleznete informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů ve společnosti REKO s.r.o., Husova 123, 55101 Jaroměř, IČ: 44499850, zapsaná v Obchodním rejstříku u  KS Hradec  Králové , odd. C, vložka  1387

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR"). Dále v textu tohoto dokumentu se dozvíte zejména:

 1. Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů.

 2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

 3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

 4. Jak, resp. odkud získáváme Vaše osobní údaje.

 5. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

 6. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout.

 7. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme.

 8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

 9. Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

 10. Kde můžete uplatnit svá práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde můžete získat aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů

 11. Jak je to s platností a účinností těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Prosíme, seznamte se s obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů.

***

Naše společnost má řadu zákonných povinností, které se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob a které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, povinností uložených právními předpisy a/nebo povinností vůči orgánům veřejné moci. V tomto ohledu platí, že bychom zákazníkovi, který je fyzickou osobou, bez poskytnutí osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Naše společnost osobní údaje svých zákazníků zpracovává ale také nad rámec uvedených povinností, a to například z důvodu plnění uzavřených smluv a z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků, případně i dalších osob. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje svých zákazníků z jiných důvodů, potřebujeme získat souhlas zákazníka, který je fyzickou osobou.

Protože naše společnost nezpracovává jenom osobní údaje fyzických osob, které jsou našimi zákazníky, platí, že nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, týkají se veškeré dále uvedené informace také zpracování osobních údajů dalších fyzických osob, jako jsou naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení), naši dodavatelé (fyzické osoby), naši potenciální zákazníci, tj. osoby, se kterými jsme dosud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či naši zákazníci bývalí. Informace dále uvedené se přiměřeně uplatní rovněž ve vztahu k osobám, které při jednání s naší společnosti zastupují naše zákazníky (např. členové statutárních orgánů právnických osob, pracovníci našich zákazníků, zástupci našich zákazníků atd.). Dále uvedené informace se rovněž přiměřeně uplatní ve vztahu k osobním údajům dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité zákonné povinnosti (např. koneční vlastníci právnických osob apod.)

Při zpracování osobních údajů fyzických osob dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

 2. osobní údaje zpracováváme a chráníme způsobem, který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

 3. informujeme srozumitelně o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;

 4. dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů; veškeré osoby, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů s nimi přicházejí do styku, jsou vázány povinností dodržovat mlčenlivosti.

***

 1. Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost REKO s.r.o., Husova 123, 55101 Jaroměř, IČ: 44499850, zapsaná v Obchodním rejstříku u  KS Hradec  Králové , odd. C, vložka  1387

 1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké jsou účely zpracovávání Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování. Přitom Vám zejména vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi případy zpracování Vašich osobních údajů bez Vašeho souhlasu a případy, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

  1. Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu především v případě, kdy nám musíte předat své určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom s Vámi mohli vůbec mohli uzavřít příslušnou smlouvu a tuto dále plnit. Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu rovněž v dalších případech, kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

 1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu především z důvodu dodržení našich právních povinností vyplývajících pro nás z příslušných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, mezinárodních smluv či Nařízení Evropské komise), a to zejména pro účely

 1. občanského zákoníku, zákona o obchodních korporací či zákoníku práce;

 2. předcházení vzniku škod na majetku naší společnosti, našich zákazníků, jakož i třetích osob;

 3. prevence podvodného jednání;

 4. plnění ostatních oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

 5. plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí a exekucí či insolvenčního řízení;

 6. plnění archivačních povinností.

 1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu a pro účely uzavření a/nebo plnění smlouvy mezi Vámi a naší společností. Jde zejména o poskytnutí služby, uskutečnění obchodu nebo poskytnutí jiného plnění dle smlouvy uzavřené s naší společností, včetně jednání o uzavření nebo změně příslušné smlouvy;

 1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu rovněž z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků či třetích osob, a to zejména pro účely

 1. péče o naše zákazníky; jde o aktivity, které nepředstavují přímo plnění smlouvy či jiný zákonný rámec pro zpracování osobních údajů, ale z našeho pohledu představují nedílnou součást naplňování našeho vztahu s našimi zákazníky tak, abychom mohli náš vztah s nimi udržovat a rozvíjet; do uvedených aktivit patří rovněž naše činnost sledující spolupráci se zákazníky, jakož i potenciálními zákazníky, kteří projevili (přímo či nepřímo) zájem o spolupráci s naší společností, resp. zájem o naše produkty a služby, a to často ještě ve fázi, než se stanou potenciálním zákazníkem ve smyslu aplikovatelné právní úpravy v oblasti podnikání na kapitálovém trhu, kdy dojde k přeměně účelu zpracování osobních údajů na plnění právních povinností stanovených zákonem;

 2. nabízení našich obvyklých produktů a služeb našim zákazníkům; jde o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, včetně produktů a služeb zaměřených na individuální zákazníky; do uvedených aktivit patří rovněž nabízení našich obvyklých produktů a služeb potenciálním zákazníkům, kteří projevili (přímo či nepřímo) zájem o spolupráci s naší společností, resp. zájem o naše produkty a služby, a to často ještě ve fázi, než se stanou potenciálním zákazníkem ve smyslu aplikovatelné právní úpravy v oblasti podnikání na kapitálovém trhu, kdy dojde k přeměně účelu zpracování osobních údajů na plnění právních povinností stanovených zákonem;

 3. zlepšování kvality našich produktů a služeb a vývoj nových; jde o činnosti, které jsou do jisté míry součástí péče o zákazníky a které jsou zaměřené na to, aby naše produkty a služby reagovaly na aktuální potřeby našich zákazníků, včetně sledování statistických údajů; a dále jde o navazující činnosti, které v reakci na potřeby našich zákazníků reagují nabídkou zcela nových produktů a služeb;

 4. ochrany majetku naší společnosti, našich zákazníků, jakož i třetích osob;

 5. dokládání skutečností, které potřebujeme doložit třetím osobám či orgánům veřejné moci při vymáhání pohledávek, informování poskytovatelů zajištění, realizaci zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek;

 6. řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

  1. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem v případě, kdy nemáme ke zpracování Vašich osobních údajů jiný výše uvedený právní důvod a kdy jste dobrovolně souhlasili s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté osobní údaje.

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

V této kapitole se dozvíte, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Přitom Vám zejména vysvětlíme, do jakých kategorií Vaše osobní údaje rozdělujeme, což Vám umožní lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování.

  1. Základní kategorie zpracovávaných osobních údajů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy, údaje vznikající plněním závazků ze smluv, údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb, údaje vzniklé naší vlastní činností a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž obdobné údaje o jiných osobách, jejichž osobní údaje pro nás mají význam v souvislosti se smluvním (či jiným právním) vztahem mezi Vámi a naší společností. Takto naše společnost zpracovává zejména následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje

Identifikačními údaji jsou údaje, které nám umožňují Vás identifikovat tak, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a mohli Vám poskytnout své produkty a služby bez nepřiměřených právních a věcných rizik, především jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby - podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například číslo zákazníka přidělené Vám společností při uzavření smlouvy, podpisový vzor či číslo bankovního účtu, který využíváte v souvislosti s transakcemi prováděnými naší společností. V souvislosti s využitím našich služeb prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků či aplikací mohou být identifikačním údajem rovněž soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme, konkrétně pak přístupová uživatelská jména a hesla.

 1. Kontaktní údaje

Kontaktními údaji jsou údaje, která nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, zejména kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

 1. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy

Těmito údaji jsou takové, které nám umožňují splnit naše zákonné povinnosti stanovené v souvislosti s uzavíráním smlouvy. Jedná se například o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále pak údaje nezbytné pro poskytování našich služeb.

 1. Údaje vznikající plněním smluv

V závislosti na povaze produktu či služby, které využíváte na základě uzavřené smlouvy, zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například údaje o provedených plněních smlouvy.

 1. Údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb

V souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb získáváme Vaše osobní údaje v rámci vzájemné komunikace a jiné interakce. Takto získáváme zejména

 1. údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, jako například soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme, nejčastěji přístupová uživatelská jména a hesla, které používáte pro elektronickou komunikaci s naší společností;

 2. záznamy o projeveném zájmu o produkt či službu a/nebo o Vašich specifických požadavcích, které nám sdělíte;

 3. údaje o exekucích či výkonech rozhodnutí případně postihujících Váš majetek svěřený naší společnosti nebo Vaše pohledávky vůči naší společnosti;

 4. údaje o insolvenčním řízení, které je vůči Vám případně vedeno.

 1. Údaje vzniklé naší činností

Činností naší společnosti vznikají osobní údaje jako například námi přidělená čísla zákazníka, údaje o vstupu a opuštění sídla naší společnosti, čísla smlouvy, čísla a data Vašeho transakčního chování, vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme či nikoliv.

  1. Specifické kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, považujeme za potřebné Vás výslovně upozornit na určité kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování.

 1. Rodná čísla


Podle zákona je naše společnost povinna zpracovávat mj. rodná čísla svých pracovníků.

 1. Záznamy komunikace


Naše společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci se svými zákazníky, jakož i potenciálními zákazníky. Takto naše společnost monitoruje a zaznamenává uvedenou komunikaci uchováváním elektronické komunikace (např. e-mailů). Ve všech případech ovšem platí, že obsah veškerých záznamů komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně z důvodů dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy a oprávněných zájmů.

 1. Individuální fotografie našich pracovníků

Naše společnost z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti a našich zákazníků pořizuje individuální fotografie svých pracovníků a osob v obdobném postavení. Uvedené osobní údaje zpracováváme jednak pro účely interní identifikace uvedených osob a dále pak pro účely zlepšení péče o naše zákazníky, kteří s využitím takových osobních údajů mají při využití prostředků elektronické komunikace možnost seznámit se vizuální podobou našich pracovníků či osob v obdobném postavení, s nimiž jednají. Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pracovního poměru či obdobného smluvního vztahu.

 1. Tzv. neindividuální obrazové záznamy našich zákazníků, našich partnerů a našich pracovníků

Naše společnost čas od času pořizuje fotografie či jiné podobné záznamy z nejrůznějších setkání se svými zákazníky a svými obchodními partnery, například z kulturních či společenských akcí, které podporuje. Uvedených akcí se rovněž účastní pracovníci naší společnosti a osoby v obdobném postavení. Naše společnost rovněž čas od času pořizuje fotografie našich pracovníků a osob v obdobném postavení, a to za účelem prezentace a propagace naší společnosti. Všechna uvedená zpracování jsou prováděna buď pro účely pořízení záznamů z firemních akcí, anebo pro účely propagace naší společnosti. Zpracování pro uvedené účely odpovídá zpracování osobních údajů z důvodu dodržování právních povinností stanovených zákonem (např. za účelem prokázání konání a rozsahu dané akce pro daňové účely) a dále z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávané po dobu, kdy jsou využitelné pro uvedené účely. Konkrétní doba zpracování uvedených osobních údajů se může případ od případu lišit a v případě našich pracovníků a osob v obdobném postavení může přesáhnout dobu trvání jejich pracovního či obdobného poměru.

 1. Jak, resp. odkud Vaše osobní údaje získáváme

Naše společnost získává osobní údaje zákazníků (a potenciálních zákazníků) především

 1. od samotných zákazníků (a potenciálních zákazníků), a to jednak přímo, např. při konání propagační akce naší společnosti, při jednání o uzavření smlouvy s naší společností, při vlastním uzavírání smlouvy s naší společností, jakož i při plnění závazků z takové smlouvy, a jednak nepřímo, např. při využívání našich produktů či služeb našimi zákazníky či v rámci zpřístupňování informací o našich produktech a službách, např. prostřednictvím webových stránek naší společnosti apod.;

 2. z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

 3. od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji našich zákazníků (a potenciálních zákazníků) a předat je naší společnosti, například od investičních zprostředkovatelů, s nimiž naše společnost spolupracuje;

 4. z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů našich zákazníků (a potenciálních zákazníků).

 1. Jak osobní údaje zpracováváme

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech naší společnosti. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naší společnosti je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících/klientech. Při takovém zpracování osobních údajů dochází též k vytváření odvozených údajů o zákazníkovi/klientovi. Uvedené zpracování provádíme zejména pro účely dodržení našich právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků/klientů, případně také třetích osob. V určitém rozsahu však výsledky příslušného vyhodnocování může naše společnost využívat i při přípravě individualizovaných produktů a služeb.

Vaše osobní údaje zpracovávají především pracovníci naší společnosti (a osoby v obdobném postavením). V případě potřeby, pokud k zajištění našich činností využíváme třetích osob, mohou Vaše osobní údaje zpracovávat také třetí osoby. V této souvislosti však platí, že před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě ke zpracování vždy s takovou osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

 1. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Osobní údaje našich zákazníků jsou primárně přístupné pracovníkům naší společnosti (a osobám v obdobném postavení) v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji našich zákazníků. Naši pracovníci (a osoby v obdobném postavení) však mají v uvedené souvislosti přístup k osobním údajům našich zákazníků jenom v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jejich úkolů.

Osobní údaje našich zákazníků jsou dále předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů našich zákazníků v případech, kdy k zajištění našich činností využíváme třetí osoby.

Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy produktu či služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou zejména:

 1. osoby, které na základě uzavřené smlouvy využíváme k zajištění činností naší společnosti, například investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé daňového poradenství, poskytovatelé služeb mzdové agendy či auditoři;

 2. osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 3. osoby, které Vám doručují naše zásilky;

 4. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

 5. obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, například konferencí, seminářů atd.

 6. osoby, jejichž prostřednictvím zajišťujeme naše vzájemné platební transakce;

 7. osoby zajišťující evidenci zaknihovaných cenných papírů;

 8. osoby, které využíváme za účelem uplatňování nároků naší společnosti a/nebo obrany proti nárokům jiných osob;

 9. osoby, které využíváme za účelem zajištění všech právních náležitostí v případech, kdy to stanoví zákon, anebo kdy je takový postup vhodný z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků či třetích osob;

V uvedené souvislosti však platí, že před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě ke zpracování vždy s takovou osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která zajistí ochranu Vašich osobních údajů při takovém zpracování.

  1. Předávání osobních údajů bez Vašeho souhlasu

V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost bez Vašeho souhlasu oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům, exekutorům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

 2. dalším osobám, které na základě uzavřené smlouvy využíváme k zajištění činností naší společnosti ve vztahu k plnění našich povinností plynoucích z právních předpisů či uzavřených smluv, například investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé daňového poradenství, poskytovatelé právních služeb, poskytovatelé služeb mzdové agendy či auditoři.

  1. Předávání osobních údajů s Vaším souhlasem

Naše společnost v současné době nepředává Vaše osobní údaje jiným osobám v případech, kdy je ke zpracování Vašich osobních údajů vyžadován Váš souhlas.

  1. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky. Naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů našich zákazníků, nepředává osobní údaje našich zákazníků do zemí mimo Evropskou unii. Výslovně však upozorňujeme, že osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme, osoby, jejichž prostřednictvím zajišťujeme naše vzájemné platební transakce, mohou využívat technologie, s jejichž využitím dojde ke zpracování osobních údajů mimo území Evropskou unii (např. cloudové služby/servery).

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Naše společnost přitom průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že příslušné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, takové údaje zlikvidujeme. Nehledě na uvedené však platí, že osobní údaje, které zpracováváme:

 1. pro účely uzavření a plnění smlouvy, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a naším zákazníkem a dále pak po dobu 10-ti (deseti) let;

 2. pro účely nabízení produktů a služeb, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a naším zákazníkem a dále pak po dobu 10-ti (deseti) let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů;

 3. pro účely péče o naše zákazníky, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a naším zákazníkem/klientem a dále pak po dobu 10-ti (deseti) let;

 4. pro účely plnění našich povinností v oblasti důchodového zabezpečení ve vztahu k našim pracovníkům zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností a naším pracovníkem a dále pak po dobu až 30-ti (třiceti) let dokumenty stanovené právními předpisy v oblasti v oblasti důchodového zabezpečení.

 1. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné vyloučit, že k poskytnutým osobním údajům získá přístup nepovolaná osoba, anebo že Vaše osobní údaje budou zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny. V této souvislosti Vás nicméně chceme ujistit, že používáme taková technická, organizační a bezpečností opatření, která mají zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo k neoprávněným zásahům do nich. Uvedená opatření následně pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme s ohledem na aktuální stav technologií.

Výslovně však chceme uvést, že jakákoli úroveň našeho zabezpečení se může ukázat být nedostatečná, pokud k ochraně svých vlastních osobních údajů nebudete přistupovat zodpovědně i Vy. Prosíme Vás proto a doporučujeme Vám, abyste zajistili bezpečnost Vašich údajů.

 1. Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům platí zejména následující:

 1. nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje;

 2. máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;

 3. máte právo na přístup k osobním údajům;

 4. máte právo osobní údaje opravit či doplnit;

 5. máte právo požadovat omezení zpracování;

 6. máte právo vznést námitku proti zpracování;

 7. máte právo požadovat přenesení údajů;

 8. máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 9. máte právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech;

 10. máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů;

  1. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje

V souvislosti s Vašimi právy ve vztahu k ochraně osobních údajů považujeme za nutné zdůraznit, že nemáte žádnou povinnost poskytnout nám své osobní údaje. A pokud své osobní údaje poskytujete Vy osobně, vycházíme z toho, že nám je poskytujete dobrovolně. Současně ale platí, že Vaše osobní údaje můžeme získat i z jiných zdrojů než od Vás osobně. A také platí, že ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme v určitých případech Váš souhlas, ale můžeme je zpracovávat z jiných právních důvodů, zejména z důvodů plnění povinnosti uložené právními předpisy, z důvodů plnění smlouvy uzavřené s naší společností či z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků či třetích osob.

V každém případě pak prosím vezměte na vědomí, že pokud naší společnosti neposkytnete Vaše osobní údaje, které je nezbytné zpracovávat z důvodu plnění právních povinností, uzavření a plnění smlouvy s naší společností, anebo z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti, našich zákazníků či třetích osob, máme právo:

 1. odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, nebo

 2. odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky Vám poskytovaných produktů či služeb.

  1. Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Jak bylo uvedeno výše, některé Vaše osobní údaje zpracováváme jen s Vaším souhlasem. Pokud chceme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, pak nám nejste povinni takový souhlas udělit. A v takovém případě samozřejmě Vaše osobní údaje, které nejsme oprávněni zpracovávat z jiného právního důvodu, nebudeme zpracovávat. Pokud nám udělíte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, pak jej můžete odvolat. Pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů odvoláte, v takovém případě samozřejmě zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu a které nejsme oprávněni zpracovávat z jiného právního důvodu, ukončíme.

V uvedené souvislosti považujeme za nutné připomenout, že určité Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiného právního důvodu, než je Váš souhlas. A proto může nastat situace, kdy sice odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili pro určité účely, ale naše společnost bude pokračovat ve zpracování stejných osobních údajů, protože budeme oprávněni či dokonce povinni stejné osobní údaje nadále zpracovávat k jiným účelům a na základě jiného právního důvodu.

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a případně také za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, od koho jsme je získali, jak dlouho je zpracováváme. Dále Vás také v uvedené souvislosti informujeme o Vašich právech ve vztahu k ochraně takových Vašich osobních údajů a o dalších skutečnostech, o kterých jsme povinni Vás informovat.

9.4 Právo na opravu či doplnění osobních údajů

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracovávané naší společností nejsou přesné či úplné, můžete nás požádat o jejich opravu či doplnění. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost a/nebo třetí osoba, která se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů, neprodleně a bezplatně zajistí nápravu.

  1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z následujících případů:

 1. máte za to, že námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou přesné, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost příslušných osobních údajů ověřit;

 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 3. naše společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro příslušné účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

 4. z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost a/nebo pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody (včetně profilování pro uvedené účely), a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

(kterýkoli z výše uvedených případů dále jen jako „ sporná otázka").

Pokud v některém z výše uvedených případů uplatníte své právo a požádáte nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě a na dobu výše uvedenou, jinak na dobu nezbytnou pro posouzení a vyřešení příslušné sporné otázky, omezíme zpracování Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje budou, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem s jejich zpracováním a/nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud pominou důvody uvedeného omezení zpracování Vašich osobních údajů, jsme oprávněni omezení zpracování osobních údajů zrušit, o čemž Vás budeme předem informovat.

  1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu či při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost, máte právo podat námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

Do doby posouzení Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. V ostatních případech Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, dokud (a pokud) neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. A pokud takovou námitku v uvedeném případě vznesete, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávány.

  1. Právo požadovat přenesení osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou, máte právo tyto Vaše osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

  1. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro Vaše práva a svobody, máte právo, abychom Vám takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili.

  1. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud (i) Vaše osobní již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, (iv) ukládá nám to ukládá zákonná povinnost nebo (v) jste odvolali souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, v takovém případě máte právo na výmaz Vašich osobních údajů a naše společnost je povinna Vaše osobní údaje vymazat a trvale zlikvidovat, ledaže je zpracování nezbytné pro (i) výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost, (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování nebo (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  1. Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva na ochranu osobních údajů

V případě, že dojdeme k závěru, že Vaše žádost, jíž uplatňujete svá práva, nesplňuje požadavky pro kladné vyřízení, můžeme Vaši žádost odmítnout.

V takovém případě máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu vyřízení Vámi uplatněného práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Svou výše uvedenou stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je (ve světle aplikovatelných právních předpisů a převažujícího výkladu) ke dni vyhotovení těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Pro bližší informace o aktuálním způsobu podání své stížnosti Vás odkazujeme na webové stránky uvedeného úřadu, a to www.uoou.cz

 1. Kde můžete uplatnit práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde můžete získat aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů

V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany Vašich osobních údajů či v případě, kdy budete chtít uplatnit jakékoli své právo ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete tak učinit osobně v sídle naší společnosti, písemným oznámením zaslaným na adresu naší společnosti, s využitím příslušného formuláře na webových stránkách naší společnosti a/nebo e-mailem zaslaným na naší e-mailovou adresu.

V uvedenému smyslu nás můžete kontaktovat zejména takto:

REKO s.r.o.

Husova  123

55101 Jaroměř

e-mail: info@reko-sro.cz

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů naleznete těchto webových stránkách: www.reko-sro.cz

Aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů je fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme a ohledně nichž má naše společnost právní důvod pro zpracování jejich osobních údajů, k dispozici na vyžádání v sídle naší společnosti. Uvedeným fyzickým osobám zašleme na vyžádání aktuální znění těchto Zásad ochrany osobních údajů rovněž e-mailem nebo poštou.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv ve vztahu k ochraně osobních údajů Vás můžeme (zejména za účelem ochrany Vašich práv) požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o bezpečnostní opatření, které zajistí, že Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů bude vykonávat pouze k tomu oprávněná osoba, a že zamezíme neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.

Uvedené prokázání totožnosti může být realizováno předložením dokladu totožnosti, využitím úředně ověřeného podpisu, využitím elektronického zaručeného podpisu či jinak, a to v závislosti na způsobu komunikace s námi, kterou zvolíte. Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá uvedená komunikace s Vámi monitorována.

Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů můžete rovněž uplatnit, jak už bylo uvedeno výše, u příslušného dozorového úřadu, kterým je (ve světle aplikovatelných právních předpisů a převažujícího výkladu) ke dni vyhotovení těchto Zásad ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Vyhotovení a účinnost těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vyhotoveny ke dni 21. května 2018.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

REKO  s.r.o.


										      

O firmě

Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř

: 44499850

DIČ: CZ44499850